Zom_10 Tevet Zom_10 Tevet Chanuka Simchat_Torah Succot Yom Kippur Zom Gedalii Rosh Hashana Zom_10 Tevet Yom Hazikaron Yom Haazmaut Holocaust Purim Pesach