Yom Azmaut 5 Iyar Shab_6 Adar Yom Zikaron 4_Iyar Shab_3 Iyar Rosh_Hodesh_Iyar Rosh_Hodesh_Iyar Pesach_8_5764 HaShoa Shab_Nisan_26 Pesach_7_5764 Hol_Hamoed_Pesach_5764 Hol_Hamoed_Pesach_5764 Hol_Hamoed_Pesach_5764 Pesach_2_5764 Shab_HaGadol_12_Nisan Shab_Hol_Hamoed_Pesach_5764 Rosh_Hodesh_Adar Rosh_Hodesh_Adar Shab_29 Shvat Shab_22 Shvat Tu Bi-Shvat_5764 To the Holidays Map Nisan_Iyar_5761 Shavat_Adar_5761 Kislev_Tevet_5764 Tishrei_Heshvan_5764 Shabbat Shuva Yom Kipur 5764 Sukkot 5764 Succot_5764 Succot_5764 Succot_5764 Succot_5764 Succot_5764 Succot_5764 Simhat Torah 5764 Shabbat Mahar Hodesh Breishit Rosh_Hodesh_Cheshvan Chanuka_6_5764 Chanuka_2_5764 Chanuka_1_5764 Shab_18_Kislev Shabbat 11 Kislev Chanuka_4_5764 Chanuka_7_5764 Chanuka_3_5764 Chanuka_3_5764 Chanuka_8_5764
 Субботние свечи зажигаются в пятницу вечером.  Электронный календарь  Праздники  домой