Yom Haazmaut Yom Hazikaron Pesach_5767 Zom_10 Tevet Chanuka_5767 Hol Hamoed Sukkot 5767  Shimini Azeret 5767 Iom Kipur 5767 Rosh_Hodesh_Kislev Rosh_Hodesh_Cheshvan Chanuka_5767 Sukkot 5767 Simhat Tora 5767 Sukkot 5767 Rosh_Hodesh_Iyar HaShoa Hol_Hamoed_Pesach_5767 Tu Bi-Shvat_5767 Pesach_5767 Rosh_Hodesh_Adar Nisan_Iyar_5767 Shavat_Adar_5767 Kislev_Tevet_5767 Tishrei_Cheshvan_5767 Zom_10 Tevet
 Субботние свечи зажигаются в пятницу вечером.  Электронный календарь  Праздники  домой