Shab_18_Kislev Iom Kipur 5765 Sukkot 5765 Shavuot_5763 Shavuot_5763 Iom Ierushalaim 12 Cheshvan Shab_22_ Cheshvan Shabbat 2 Sivan Rosh_Hodesh_Iyar Shabbat 10  Iyar Shabbat 17 Iyar Shabbat 9 Sivan Lag ba-omer Shab_28 Tamuz Shab_6_Av Shab_14 Tamuz Rosh_Hodesh_Av Shab_21_Tamuz Zom_17_Tamuz Iyar _Sivan 5764 Tamuz_Av_5764 Shab_25_ Elul Rosh_Hashana_5765 25 Elul Zom Gedalia Rosh_Hashana_5765 Shab_18_ Elul Shab_29_ Cheshvan 7 Kislev Rosh_Hodesh_Kislev Elul_5764_Tishri_5765 Shab_3_Tishrei Cheshvan_Kislev_5765 Shabbat 24 Iyar Rosh_Hodesh_Sivan Shab_13_Av Zom_9_Ava