Chanuka_8_5765 Chanuka_3_5765 Chanuka_2_5765 To the Calendar Map Shab_30 Sivan_Rosh_Hodesh_Tamuz Shab_23_ Sivan Shab_16_ Sivan Chanuka_5_5765 Chanuka_7_5764 Chanuka_4_5765 Chanuka_1_5765 Kislev_Tevet_5765 Shab_24_Tishrei  Shimini Azeret 5765 Hol Hamoed Sukkot 5765 Shab_15_Cheshvan Rosh_Hodesh_Cheshvan Simhat Torah 5765 Sukkot 5765 Tishrei_Heshvan_5765 Rosh_Hodesh_Elul 20 Av Shab_2_Elul Rosh_Hodesh_Elul Av_Elul_5764 Rosh_Hodesh_Tamuz Hol Hamoed Sukkot 5764 Sivan_Tamuz_5764 Shab_21_Kislev Chanuka_6_5765 Hol Hamoed Sukkot 5765 Shab_27 Av Shab_7_Sivan Shab_11_Elul Shab_8_Cheshvan Shab_1_Cheshvan Hol Hamoed Sukkot 5765 Shab_6_Tevet Shab_13_Kislev
 Субботние свечи зажигаются в пятницу вечером.     Другие города    Праздники     домой