הערות


1. לניתוח מעמיק של האירוניה בסיפור, ראו: Perry Menachem, Sternberg, Meir, "The King Through Ironic Eyes: Biblical Narrative and the literary reading Process in the David and Bathsheba Story" Poetics Today 7,2 (1986) pp. 275-322 ובמהדורה העברית: מ' פרי, ומ' שטרנברג, 'המלך במבט אירוני - על תחבולותיו של המספר בסיפור דוד ובת שבע ושתי הפלגות לתיאוריה של הפרוזה', הספרות, כרך א, מספר 2, קיץ 1968 (תשכ"ח), עמ' 20.

2. ובלשונו של סר וולטר סקוט: Oh, what a tangled web we weave when first we practice to deceive.

3. במאמר של פרי ושטרנברג, לעיל הערה 1, עמ' 312 במהדורה האנגלית.

למעלה >>
דוד מקבל את הבשורה על מות אוריה
להגדיל >>


עצה עמוקה

אוריה החתי

צו ההוצאה להורג

אישה קטלנית

הערות


לתערוכה >>

Home
Russian || English